Ładowanie strony...

Załącznik do uchwały nr 5/4/2017
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Certyfikowanych
Audytorów i Specjalistów ds.
Kontroli Wewnętrznej
z 24 kwietnia 2017 roku

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

 • uchwałą walnego Zgromadzenia członków nr 5/10/2015 z 9 października 2015 roku,
 • uchwałą walnego Zgromadzenia członków z 25 kwietnia 2016 roku,
 • uchwałą walnego Zgromadzenia członków z 24 kwietnia 2017 roku.

Rozdział I

Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

Art. 1
 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej, zwane dalej w niniejszym Statucie „Stowarzyszeniem” i zrzesza osoby fizyczne związane zawodowo z kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, compliance, governance, zarządzaniem ryzykiem oraz przeciwdziałaniem i wykrywaniem przestępstw, korupcji, oszustw lub nadużyć.
 2. Skreślony.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „CAKW”.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 210), niniejszego Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie posługuje się logo wyróżniającym je od innych organizacji, zaś jego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
Art. 2
 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i inne kraje Europy.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli mają one podobne zadania lub zbliżone cele działania do określonych w niniejszym Statucie.
 6. Decyzję o członkostwie w organizacjach, o których mowa w ust 5. podejmuje Zarząd w formie Uchwały.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art. 3
 1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i promowanie wiedzy o znaczeniu systemów kontroli wewnętrznej, sposobach ich wdrażania, metodach i technikach ich badania oraz monitorowania, a także zapewnienia jakości systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora finansów publicznych oraz organizacjach pozarządowych, a ponadto promowanie certyfikowania zawodów związanych z audytem i kontrolą wewnętrzną.
 2. Stowarzyszenie działa na rzecz promowania środowiska kontroli i audytu wewnętrznego poprzez wdrażanie efektywnych i adekwatnych systemów kontroli wewnętrznych w organizacjach w celu:
 • zapobiegania oszustwom gospodarczym oraz skutecznego ich wykrywania,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • minimalizowania ryzyka wystąpienia nadużyć i korupcji,
 • wzrostu wydajności, efektywności i ekonomii operacji w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora finansów publicznych oraz organizacjach pozarządowych.
Art. 4

Cele określone w Art. 3 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • promowanie najlepszych praktyk w zakresie systemów kontroli wewnętrznych oraz dążenie do opracowania powszechnie uznawanych standardów kontroli wewnętrznej,
 • działalność edukacyjną,
 • zapewnianie profesjonalnej certyfikacji zawodowej, ustalając najwyższe standardy i nadając desygnacje zawodowe,
 • zapewnianie przywództwa, by inspirować, budować zaufanie, uczciwość, bezstronność i profesjonalizm zawodu audytora oraz kontrolera wewnętrznego,
 • upowszechnianie wartości etycznych oraz wiedzy o obiektywizmie i niezależności audytorów i kontrolerów wewnętrznych wśród pracowników oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie działań na rzecz wprowadzenia do przepisów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku ustanowienia efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarujących,
 • promocję Stowarzyszenia, jako źródła wiedzy eksperckiej o kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym, compliance, governance, zarządzaniu ryzykiem oraz przeciwdziałaniu i wykrywaniu przestępstw, korupcji, oszustw lub nadużyć,
 • popieranie ciągłego podnoszenia kwalifikacji audytorów i kontrolerów wewnętrznych, w celu poprawy jakości systemów kontroli wewnętrznej,
 • dążenie do zachęcania zarówno samych audytorów oraz kontrolerów wewnętrznych jak również kadry kierowniczej do stałego kształcenia profesjonalnych kadr odpowiedzialnych za kształtowanie, wdrażanie oraz monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej,
 • umożliwianie członkom Stowarzyszenia ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 • uczestnictwo w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących audytu i kontroli wewnętrznej, governance, compliance, zapobiegania oszustw, nadużyć i korupcji,
 • propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawnego, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym,
 • wyróżnianie najlepszych przykładów zachowań i działalności etycznej poprzez przyznawanie nagród Stowarzyszenia,
 • działalność wydawniczą i szkoleniową,
 • działalność naukowo-badawczą,
 • organizowanie lub współorganizowanie tematycznych konferencji, seminariów, warsztatów, kongresów, paneli dyskusyjnych lub uczestniczenie w tego typu przedsięwzięciach z własną ofertą,
 • stworzenie, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej forum wymiany opinii, doświadczeń, porad, opinii eksperckich na temat działalności kontrolnej w ramach audytu i kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa informacji, działań antykorupcyjnych, zwalczania oszustw, zarządzania ryzykiem zgodności, kształtowania właściwych norm ładu korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zapraszanie instytucji publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych do udziału w działaniach prowadzonych i inicjowanych na tej platformie,
 • współpracę z organami administracji, władzy publicznej i samorządu gospodarczego,
 • współpracę z pokrewnymi organizacjami i stowarzyszeniami,
 • wykorzystywanie doświadczeń członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Art. 5
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność pomocniczą. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na realizację celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 6
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Członków zwyczajnych,
 • skreślony,
 • Członków honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
 • jest pełnoletnia,
 • skreślony,
 • nie była karana za przestępstwa umyślne,
 • skreślony,
 • złoży deklarację członkowską do Stowarzyszenia.
 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec mający lub nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. skreślony.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkiem Stowarzyszenia może zostać jedynie osoba, która swoją postawą daje rękojmię etycznego i zgodnego ze standardami wypełniania zadań związanych zawodowo z audytem, kontrolą wewnętrzną, compliance, governance, zarządzaniem ryzykiem oraz przeciwdziałaniem i wykrywaniem przestępstw, korupcji, oszustw oraz nadużyć.
 5. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych oraz zrzeszonych dokonuje Zarząd.
Art. 7
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 2. Każdy Członek Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. Wszyscy członkowie mają prawo:
 • uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływać na jego kształt,
 • korzystać z pomocy, urządzeń i obiektów Stowarzyszenia,
 • do informacji o decyzjach, uchwałach i działalności wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski, oceniać i krytykować ich działalność,
 • reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz na podstawie upoważnienia Zarządu.
Art. 8
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
 • aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania Statutu, uchwał Stowarzyszenia oraz procedur i zasad ustanowionych na ich podstawie,
 • regularnego opłacania składek,
 • skreślony.
 1. Procedurę opłacania składek ustala Zarząd w formie uchwały.
 2. W przypadku rezygnacji z członkostwa lub wykluczenia składki nie podlegają zwrotowi.
 3. Skreślony.
Art. 9
 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji skierowanej do Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek,
 • prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne,
 • skreślony.
 1. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanego pisemnie w terminie 7 dni od podjęcia decyzji, przy czym od tej decyzji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.
Art. 10

Członek, który pomimo ponaglenia nie uiścił składki członkowskiej w przeciągu 30 dni po upływie terminu wskazanego w upomnieniu, może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia, przy czym wykluczonemu może być przywrócone członkostwo po opłaceniu wszystkich zaległych składek.

Art. 11

Wykluczenie skutkuje utratą wszystkich praw i przywilejów związanych z członkostwem.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 12
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje lub uchwały zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej, przy czym liczą się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków

Art. 13

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jego uchwały mają pierwszeństwo przed wszelkimi uchwałami i decyzjami innych władz Stowarzyszenia.

Art. 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku Komisji Rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podejmuje uchwałę w sprawie odwołania i powołania nowej Komisji Rewizyjnej,,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
 • uchwalanie budżetu,
 • zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz przeznaczonych do tego składników majątkowych Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
 • podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady.
Art. 15
 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział Członkowie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenia Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w taki sposób aby odbyło sią najpóźniej do 30 czerwca każdego roku, a porządek obrad powinien zawierać przynajmniej podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok poprzedni,
 • przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok poprzedni,
 • absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok poprzedni.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
 • Komisji Rewizyjnej,
 • co najmniej 1/10 liczby Członków Stowarzyszenia złożony do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
 • Walnego Zgromadzenia Członków,

nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, przy czym we wniosku należy wskazać cel zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków wysyłając listy pocztą elektroniczną w takim terminie aby otrzymali zawiadomienie nie później niż 15 dni przed planowanym terminem, a zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i planowany porządek obrad oraz wskazanie z czyjej inicjatywy Walne Zgromadzenie Członków jest zwołane.
 2. Skreślony.
 3. Członek Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście lub przez pełnomocnika.
 4. Pełnomocnikiem może być jedynie Członek Stowarzyszenia posiadający pisemne pełnomocnictwo.
 5. Pełnomocnictwo może być przekazane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w formie zeskanowanego dokumentu, zawierającego podpis członka Stowarzyszenia udzielającego pełnomocnictwa.
 6. Jeśli Zarządu nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie określonym w ust. 3 lub 4, to może je zwołać Komisja Rewizyjna.
Art. 16
 1. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje tylko sprawy objęte porządkiem obrad, przy czym może rozszerzyć porządek obrad o punkt dotyczący odwołania i powołania członków władz oraz o punkt dotyczący zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Skreślony.
Art. 17
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne niezależnie od liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Przy podejmowaniu uchwał, każdy członek Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków ma jeden głos.
 3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Sekretarz protokołuje obrady Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
 7. Protokoły Walnych Zgromadzeń Członków są przechowywane w rejestrze protokołów w siedzibie Stowarzyszenia.
Art. 18

skreślony.

Rozdział VI

Zarząd

Art. 19
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Liczbę Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu oraz mogą wybrać Wiceprezesów, Skarbnika lub Sekretarza Zarządu.
 4. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza sądem, realizuje cele statutowe i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
 • prowadzi sprawy Stowarzyszenia,
 • zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
 • uchwala wysokość składek członków Stowarzyszenia,
 • sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za rok poprzedni oraz propozycję budżetu na kolejny rok,
 • określa treść deklaracji członkowskiej, podejmuje uchwały o przyjęciu nowych członków i w innych sprawach członkowskich,
 • skreślony,
 • skreślony,
 • skreślony.
 1. Skreślony.
 2. Skreślony.
 3. Skreślony.
 4. Zarząd przy wykonywaniu swoich obowiązków związany jest Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, licząc od dnia podjęcia uchwały o powołaniu i kończy się z dniem najbliższego walnego zgromadzenia po upływie 2 lat od dnia powołania do Zarządu.
 6. Do ważności uchwał konieczny jest udział w posiedzeniu Zarządu co najmniej 1/2 jego członków.
 7. Członek Zarządu traci mandat w przypadku utraty członkostwa lub prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne.
 8. Jeżeli w trakcie kadencji zmniejszy się liczba Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków to pozostali członkowie Zarządu niezwłocznie zwołają Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia składu władz lub zmiany liczby członków zarządu.
 9. Kadencja Członka Zarządu wybranego w trakcie kadencji Zarządu trwa do końca jej kadencji.
Art. 20
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, który:
 • zwołuje posiedzenia Zarządu co najmniej raz na dwa miesiące, informując pozostałych członków Zarządu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
 • przewodniczy obradom Zarządu.
 1. Skreślony.
 2. Skreślony.
 3. Skreślony.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość pozwalających na wiarygodną identyfikację każdego z członków Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a nieobecny na posiedzeniu członek zarządu obowiązany jest podpisać protokół poświadczając, iż się z nim zapoznał.
Art. 21

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest działanie jednego członka zarządu jeśli Zarząd jest jednoosobowy lub współdziałanie dwóch członków Zarządu jeśli Zarząd jest wieloosobowy.

Art. 22
 1. Członek Zarządu traci mandat w przypadku prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne.
 2. Członek Zarządu może również zrezygnować ze swojej funkcji składając pisemne oświadczenie do Zarządu.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

Art. 23
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
 • kontroluje wykonanie budżetu Stowarzyszenia,
 • kontroluje sprawozdania finansowe Stowarzyszenia,
 • raz do roku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków pisemne sprawozdanie ze swej działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,
 • kontroluje zgodność działalności Zarządu z przepisami, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 • opiniuje plany, budżety i projekty innych uchwał przedstawiane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 1. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczny jest udział w posiedzeniu co najmniej 2/3 jej członków.
Art. 24
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, licząc od dnia podjęcia uchwały o powołaniu i kończy się z dniem najbliższego walnego zgromadzenia po upływie 2 lat od dnia powołania do Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
Art. 25
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego Członek ma prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu oraz w posiedzeniach wszelkich innych organów i zespołów zadaniowych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zawiadamia Komisję Rewizyjną o terminach posiedzeń Zarządu.
Art. 26
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów oraz informacji będących w posiadaniu Zarządu, w szczególności zaś do pełnej informacji dotyczącej finansów Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
 • zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej co najmniej 2 razy w roku informując pozostałych członków z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
 • przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej,
 • skreślony.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość pozwalających na wiarygodną identyfikację każdego z członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane a protokoły podpisywane przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna wraz ze swoim sprawozdaniem przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
Art. 27
 1. Członek Komisji Rewizyjnej traci mandat w przypadku utraty członkostwa lub prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować ze swojej funkcji składając pisemne oświadczenie Zarządowi informując jednocześnie pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, a rezygnacja skutkuje w momencie złożenia.
 3. Skreślony.
Art. 28
 1. Jeżeli w trakcie kadencji zmniejszy się liczba Członków Komisji Rewizyjnej to Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 2. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wybranego w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej trwa do końca jej kadencji.
Art. 29

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII

Wybory władz Stowarzyszenia

Art. 30

Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 31

skreślony.

Art. 32
 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia zgłaszają członkowie Stowarzyszenia.
 2. Wybory władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym, przy czym może być przeprowadzone w głosowaniu jawnym jeśli zostanie zgłoszony taki wniosek i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
 3. Skreślony.
 4. Skreślony.
 5. Skreślony.
Art. 33

Wybrani kandydaci obejmują swoje funkcje w dniu wyboru.

Rozdział IX

Majątek Stowarzyszenia

Art. 34

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 • darowizn i składek członkowskich,
 • dochodów z majątku będącego własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacji, spadków i zapisów,
 • działalności gospodarczej.
Art. 35

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, w celu realizacji celów i misji Stowarzyszenia.

Art. 36

Środki pieniężne Stowarzyszenie przechowuje wyłącznie na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.

Rozdział X

Finanse

Art. 37

Rok obrotowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym.

Art. 38

Zarząd ustala politykę i procedury zarządzania oraz gospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI

Unikanie konfliktu interesów

Art. 39
 1. Członkowie władz Stowarzyszenia są zobowiązani ujawnić Zarządowi swój osobisty interes lub powiązania z każdym podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną, z którą Stowarzyszenie:
 • zawarło lub z uzasadnionych powodów można domniemywać, że może zawrzeć w przyszłości umowy lub porozumienia,
 • dokonało lub z uzasadnionych powodów można domniemywać, że może dokonać w przyszłości jakiejkolwiek transakcji gospodarczej.
 1. Osoby te będą powstrzymywać się od głosu lub wywierania wpływu na decyzje dotyczące wymienionych działań.

Rozdział XII

Ochrona Członków Stowarzyszenia przed odpowiedzialnością

Art. 40
 1. W przypadku, gdy jakikolwiek Członek Stowarzyszenia, działając w imieniu Stowarzyszenia w dobrej wierze i w sposób uznany za służący najlepszym interesom Stowarzyszenia, stał się stroną lub może stać się stroną jakiegokolwiek postępowania cywilnego, karnego, administracyjnego czy też śledztwa (wyłączając czynności prawne wszczęte przeciwko niemu przez lub na rzecz Stowarzyszenia), może uzyskać zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków i należności, łącznie z kosztami adwokackimi faktycznie poniesionymi w uzasadnionych granicach, karami, grzywnami i kwotami zapłaconymi z tytułu ugody w związku z takim postępowaniem, w najwyższym dopuszczalnym przez polskie prawo wymiarze.
 2. W celu możliwości pokrycia takich ewentualnych kosztów bez szwanku dla sytuacji finansowej Stowarzyszenia, Stowarzyszenie musi wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową.
Art. 41

O ile nie wynika to z decyzji sądu, zwrot kosztów, o których mowa w art. 40 na rzecz Członka Stowarzyszenia będzie zatwierdzany i przyznawany tylko wówczas, jeśli będzie spełniał wymagania prawne oraz jeśli zostanie stwierdzone, że zwrot kosztów należy się w danych okolicznościach takiej osobie ze względu na zastosowanie się przez nią do standardów postępowania wymaganych przez prawo i przez niniejszy Statut.

Rozdział XIII

Zmiany statutu

Art. 42
 1. Niniejszy statut może być zmieniony głosami 2/3 członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Proponowane zmiany w Statucie muszą być przekazane członkom nie później niż 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków, które ma je rozpatrzyć.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna powinny przedstawić rekomendacje lub brak rekomendacji do proponowanych zmian.

Rozdział XIV

Rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 43

Stowarzyszenie może być rozwiązane 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 44

W razie rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia, pozostały po spłaceniu wszystkich wierzycieli, zostanie przekazany innemu stowarzyszeniu o podobnych celach lub organizacji charytatywnej, które wskaże uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.

Statut zatwierdzony w KRS do pobrania: tutaj

Skontaktuj się z nami

CAKW

Kontakt

Newsletter

Nie chcesz przegapić najciekawszych wydarzeń?

Zapisz się do newslettera